PostgreSQL 参数调整(性能优化)
Linux , PostgreSQL , 数据库 / 2021年8月13日

PostgreSQL安装完成后第一件事便是做相关测试,然后调整参数。 /*CPU 查看CPU型号*/ cat /proc/cpuinfo | grep name | cut -f2 -d: | uniq -c /*查看物理CPU个数*/ cat /proc/cpuinfo | grep "physical id" | sort -u | wc -l /*查看逻辑CPU个数*/ ...